How Can We Help You?

Web Sitesi Gizlilik Koşulları

Bu Web Sitesi Gizlilik Koşulları (“Gizlilik Koşulları”) www.berqnet.com’dan (“Web Sitesi”) faydalandığınız süreçte paylaştığınız ve/veya elde edilen bilgilerinizin gizliliğine ilişkindir.

Web Sitesi’ni kullanmanız, Gizlilik Koşulları’nı okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşulları’nda öngörülen yükümlülükleri yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, Web Sitesi’ni kullanmayınız. Bu Gizlilik Koşulları, Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın (“Kullanım Koşulları”) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu Gizlilik Koşulları’nda; Logo Siber, aşağıda künye bilgileri yer alan şirketi ifade eder.

Veri Sorumlusu : Logo Siber Güvenlik ve Ağ Teknolojileri A.Ş.

Adres : Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. No:

609 Gebze/Kocaeli

MERSİS No : 0609048425600015

Ticaret Sicil No : 19067

Telefon : +90 850 577 23 77

Web Sitesi : www.berqnet.com

 

     1. KULLANICI BİLGİLERİ

Web Sitesi’ne iletilen, gönderilen, yüklenen, kaydedilen ve/veya girilen kimlik ve iletişim bilgisi dahil her türlü bilgiye ilişkin sorumluluk münhasıran ilgili Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı, Web Sitesi’ne ilettiği/gönderdiği her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir.

     2. BİLGİLERİN KORUNMASI

Logo Siber, Web Sitesi’ndeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Web Sitesi’ne iletilen, gönderilen, yüklenen, kaydedilen ve/veya girilen verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.

     3. KİŞİSEL VERİLER

3.1 Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir (“Kişisel Veri”). Kullanıcıların Web Sitesi’ni ziyaret etmesi, kullanması, Web Sitesi üzerinden sunulan Hizmetler’den faydalanması ya da Web Sitesi’nin güvenliğinin sağlanması için ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, firma, veri numarası, fatura bilgileri ve görev bilgisi, IP bilgileri, Cihaz Donanım ve Lisans Bilgileri, ziyaret edilen bölüm, domain tipi, tarayıcı tipi, cihaz tipi, kullanım tarih ve saati ve benzeri Kişisel Verileri Web Sitesi’ne iletilmiş, gönderilmiş, yüklenmiş, kaydedilmiş ve/veya girilmiş olabilir. Kullanıcılar; bu Kişisel Verilerin, Kullanım Koşulları’nda belirtilen şartlarla Logo Siber’e açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduklarını ve Web Sitesi’ne bizzat Kullanıcı tarafından iletilmiş ya da çerezler aracılığıyla toplanan her tür Kişisel Veri’nin Logo Siber’e karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılırlar.

3.2 Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Logo Siber, Kullanıcılar’dan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri talep etmemektedir. Bu bilgilerin Web Sitesi’ne veya Web Sitesi üzerinden verilmiş, kaydedilmiş veya ifşa edilmiş olmasından dolayı Logo Siber’in bir sorumluluğu yoktur.

3.3 Kişisel Verilerin Toplanması ve Kaydedilmesi

Logo Siber Kişisel Verileri; bizzat Kullanıcılar’ın Web Sitesi üzerinden/aracılığıyla iletmesi, yüklemesi veya kaydetmesi suretiyle ve/veya çerezler aracılığıyla toplayabilmektedir.

3.4 Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Faaliyeti

Logo Siber Kişisel Verileri,

Web Sitesi’ne erişimin sağlanması, Kullanıcılar’ın Kullanım Koşulları’na uygun olarak Web Sitesi ve Hizmetler’den yararlanmasının temin edilmesi,

Web Sitesi’nin ve Hizmetler’in geliştirilmesi,

Web Sitesi’nin güvenliğinin sağlanması, Web Sitesi’ne yönelik potansiyel risklerin tespiti ve engellenmesi,

Kullanıcılar’ın kullanım analizi, Web Sitesi ve Hizmetler’in kullanım analizine ve Kullanıcılar’ın tercihlerine göre kişiselleştirilmesi;

Web Sitesi’nin reklamlar yoluyla geliştirilmesi amacıyla, kişiselleştirilmiş reklam imkanlarının sunulması,

Hizmetler ve Logo Siber’in faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

Kullanıcılar ile Web Sitesi kullanımı ve Hizmetler’den yararlanılması kapsamında iletişim sağlanması, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilmesi,

Başvuru, bildirim, soru ve/veya taleplere cevap verilmesi, cevap sürecinde gerekli iç araştırmaların yapılması, başvuru kayıtlarının tutulması

Telefonla pazarlama, tanıtım, iletişim vb. faaliyetlerde kullanılması

gibi Kullanıcılar’ın Web Sitesi’nden etkin bir biçimde faydalanmasına yönelik amaçlar doğrultusunda kullanabilir, işleyebilir, saklayabilir, veri tabanlarında tasnif edebilir, Logo Siber’in faaliyet alanındaki işlerin ve/veya hizmetlerin amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, üçüncü şahıslarla paylaşabilir, veri tabanında tasnif edebilir, veri tabanındaki verilerden yararlanabilir.

     3.5 Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri: Hukuken Logo Siber’den bilgi ve/veya belge talep etmeye yetkili özel hukuk kişilerine, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olarak Kişisel Veri aktarılabilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları: Yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olmak üzere Kişisel Veri aktarılabilir.

Web Sitesi Aracılığıyla Bağlantı Sağlanan Üçüncü Taraflar: Web Sitesi; üçüncü şahıslar tarafından işletilen web sitesi, ürün ve hizmetler içerebilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir. Kullanıcılar’ın kendi tercihi ile bu web sitesi, ürün ve hizmetlerden faydalanmayı seçmesi durumunda Kişisel Verileri, ilgili üçüncü şahıs kişi ve/veya kuruluşlara aktarılabilir.

     3.6 Logo Siber Tarafından İşlenen Kişisel Verilere ve Kişisel Verileri İşlenen Gerçek Kişilere İlişkin Kategorizasyon

Logo Siber tarafından işlenebilecek Kişisel Veriler ve bu verilerin sahibi gerçek kişiler aşağıda detaylı olarak açıklanmış ve kategorize edilmiştir.

Bu kategorizasyonda Başvuran; Logo Siber’e yazılı veya elektronik olarak başvurarak soru, talep, öneri, şikayet, başvuruları ileten gerçek kişi Kullanıcılar’ı ifade eder. Bu madde anlamında başvurular Kişisel Verilere yönelik hakların kullanılması amacıyla yapılabileceği gibi, Web Sitesi üzerindeki formlar doldurularak Logo Siber ile iletişime geçilmesi, bunlar üzerinden Hizmet talep edilmesi suretiyle de gerçekleşebilir.

Kişisel Veri

 

Açıklama

Veri Sahibi

Kimlik Bilgisi

:

Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport gibi belgeler üzerinde yer alan ad-soyad gibi bilgilerdir.

Başvuran

İletişim Bilgisi

:

Veri sahibi ile iletişim kurulmasını sağlayacak telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi bilgilerdir.

Başvuran

Temsilci Bilgisi

:

Veri sahibinin varsa veli, vasi, vekil, avukat gibi her türlü yasal temsilcilerine ilişkin bilgilerdir.

Başvuran

Dijital Veriler

:

Veri sahibinin Web Sitesi üzerinden veya aracılığıyla iletilmiş, göndermiş, yüklemiş, kaydetmiş ve/veya girmiş ve/veya çerezler aracılığıyla toplanan;  IP bilgileri, ziyaret edilen bölüm, domain tipi, tarayıcı tipi, kullanım tarih ve saati gibi verileridir.

Kullanıcılar

Başvuru Bilgisi

:

Veri sahibinin Logo Siber’e ilettiği herhangi bir soru, talep, öneri, şikayet veya başvurusu sebebiyle verdiği bilgiler, bunlara ilişkin değerlendirmeler ve Logo Siber nezdinde tutulan kayıtlardır.

Başvuran

     4. GİZLİLİK KOŞULLARININ İHLALİ

4.1 Logo Siber, Gizlilik Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişimini askıya alma, sonlandırma veya varsa üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. Bu kural, Gizlilik Koşulları’nın Kullanıcılar tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

4.2 Logo Siber’in burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Logo Siber’in Gizlilik Koşulları ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

     5. GİZLİLİK KOŞULLARININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK

Logo Siber, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Koşulları’nda değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler Web Sitesi’nde sunulacak ve yayınladıkları tarihte yürürlüğe girecektir.  Gizlilik Koşulları’nın düzenli olarak takibi ve okunması Kullanıcıların sorumluluğundadır. Web Sitesi’ni yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik Koşulları’ndaki değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

     6. AÇIK SİSTEM

Kullanıcılar; internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel veriler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Logo Siber, Web Sitesi’nin güvenli olduğu yönünde ve/veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

     7. WEB SİTESİ YARDIMCI PROGRAMLARI

Web Sitesi’nden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanılabilir, bunlar vasıtasıyla Kullanıcılar’a bazı bilgiler gönderilebilir veya bazı Kullanıcı bilgileri toplanabilir. Çerezlerle ilgili veri toplanmasının istenmediği durumlarda, kullanıcıların veri toplanmasını engelleme hakkı mevcuttur.

     8. BİLGİ VE İLETİŞİM

Gizlilik Koşullarına ilişkin sorularınız için bize 0850 577 23 77 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Get Free Price Quote