Ne Aramıştınız?

Bilişim Suçları Nelerdir? Nereye Şikayet Edilir?

Çoğu insan bilişim suçu ya da diğer adıyla siber suç kavramını duymuştur, ancak siber suç çok geniş bir kavram olduğu için tüm detay ve sonuçlarına tam olarak vakıf olamayabilirsiniz

İçerik Başlıkları
bilişim suçları

Finansal veya kişisel bilgilerin çalınması amacıyla gerçekleştirilen

Hack’leme, muhtemelen en iyi bildiğiniz siber suç türlerinden biridir, fakat mevcut tek bilişim suçu değildir.

Bilişim Suçu Nedir?

Bilişim suçu, dijital yollarla (bilgisayar, cep telefonu vb.) gerçekleştirilen her türlü yasa dışı faaliyettir.

Veri hırsızlığı en yaygın bilişim suçu örneklerindendir, ancak siber taciz ya da şantaj gibi kötü niyetli faaliyetler de bilişim suçu kapsamına girer.

Örneğin, siber şantaj ile bir kişinin fiziksel güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturulduğunda, baskı yapmak gibi bir durum ortaya çıktığı için olay yasa dışıdır. Zararın illa mali olması gerekmez.

TCK’da Düzenlenen Bilişim Suçları Nelerdir?

İnternet ve dijital ekonomi önemli bir fırsatı temsil etse de, aynı zamanda suç faaliyetlerine de olanak sağlar. Bu yüzden her ülke siber suçlarla ilgili kendi yasalarını oluşturmuştur. Siber suç yasası; bilgisayar, internet, bilgi, iletişim ve teknoloji suçlarıyla ilgili konu başlıklarını içermektedir.

Bu yasalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nunda detaylı olarak düzenlenmiştir. Tüm bilişim suçları “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında 243 ile 245 maddeleri arasında yer alır.

5237 sayılı TCK’da düzenlenen 243, 244 ve 245. maddelerindeki bilişim suçları aşağıdaki şekildedir:

  • Bilişim Sistemine Girme Suçu (TCK m. 243)
  • Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu (TCK m. 244)
  • Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu: Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması eylemleri bağımsız bir suç tipi olarak düzenlenmiştir. (TCK m. 245)
  • Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu (TCK m. 245/a)

Bilişim Suçu Cezaları

Bilişim suçları ile ilgili cezalar 4 ana başlık altında incelenir:

Bilişim Sistemine Girme Suçu Cezası: “(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. (2) Fıkra-Yukarıda ki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Cezası: “(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren var olan verileri başka bir yere gönderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Bu fiille bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşa ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. (4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde iki yıldan altı aya kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.”

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Cezası: “(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse kartı sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (4) Birinci fıkrada yer alan suçun. a- Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birisinin. b- Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın. c- Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz. (5) Birinci Fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.” 

TCK m. 245/a - Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu Cezası: Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; bilişim suçları ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Bilişim Suçları Nereye Şikayet Edilir?

Kredi kartı sahtekârlığı ve kimlik hırsızlığı gibi suçların yanı sıra, daha önce fiziksel olarak meydana gelen taciz gibi suçlar da artık çevrimiçi gerçekleşiyor. Bu yüzden sadece mali bir zararın olduğu durumlarda değil, güvenliğinizi tehdit edebilecek bir durumda da, bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz. Bazen siz şikayette bulunmasanız bile, ihbar ile savcılık çoktan harekete geçmiş ve kendiliğinden olayı soruşturuyor olabilir.

Bilişim Suçları Nasıl Şikayet Edilir?

Kişisel bilgilerinizin çalınması, siber tacize uğrama ya da herhangi bir bilişim suçu nedeniyle mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız, suç duyurusu ya da şikayet dilekçesi ile bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine şikayette bulunabilirsiniz.

Burada dikkat edeceğiniz nokta, siber suçlar şikayet dilekçesini detaylı olarak hazırlamaktır.

 


 

30 Eylül 2020
Hızlı Teklif Alın